BIM MANAGER

BIM MANAGER

บริการ BIM Manager สำหรับโครงการต่างๆ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

1. จัดทำ BIM Execution Plan

2. BIM Monitoring and Modeling Consult ประสานงานกับทางผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และทีมที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโมเดล

3. ตรวจสอบคุณภาพโมเดลที่ได้รับจากผู้ออกแบบ

4. Clash Detection วางแผนและตรวจสอบความถูกต้อง การญซ้อนทับของโมเดลโดยอ้างอิงจาก BIM Execution Plan